obrazok
Súčasný primátor Trstenej Juraj Bernaťák sa mal ako riaditeľ Správy katastra dopustiť vydierania, keď nútil pracovníčku katastra, aby zmenila rozhodnutie a povolila vklad do katastra v prospech poľnohospodárskeho družstva, s predsedom ktorého podľa prokurátora udržiaval nadštandardné vzťahy.
obrazok
Pokiaľ ste akokoľvek nespokojný so zmluvou, ktorú ste podpísali a predali ňou byt, pozemok, alebo stavbu, môžete jednoducho zastaviť zápis zmluvy na katastri a oddialiť ho o niekoľko rokov.
Cez web katasterportal.sk by mal občan vybaviť takmer všetko, bez toho, aby musel chodiť na úrady osobne. Prepis nehnuteľnosti cez web je dnes stále veľmi komplikovaný a prakticky sa dá urobiť len cez notára, čo takéto podanie predražuje a nemusí byť výhodnejšie ako tradičné papierové.
obrazok
Podľa novely katastrálneho zákona, o odvolaniach proti rozhodnutiam o zamietnutí vkladu bude rozhodovať Úrad geodézie, kartografie a katastra SR. Novela bola schválená ako zákon č. 125/2016 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
obrazok
Od novembra 2015 je v prevádzke nový portál pre vyhľadávanie pozemkov, stavieb a vlastníkov v katastri. V podstate ide o zjednotenie doterajších aplikácii cica.vugk.sk a mapka.gku.sk do jednej aplikácie. Nový portál nájdete na adrese https://kataster.skgeodesy.sk/Portal/.
obrazok
Čiernu stavbu môžete nahlásiť stavebnému úradu a žiadať jej odstránenie. V takom prípade stavebný úrad začne konanie o dodatočnom povolení stavby. Ak stavbu nemožno dodatočne povoliť (napr. je v rozpore s územným plánom, alebo vlastník pozemku nesúhlasí), stavebný úrad je povinný nariadiť jej odstránenie.
obrazok
Po desiatkách rokov kedy kataster viedol listy vlastníctva v papierovej forme, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR vydal usmernenie, na základe ktorého sa už všetky zápisy vlastníckych práv nebudú vykonávať do papierových listov vlastníctva.
obrazok
Katastrálny zákon je sám o sebe veľmi formálny a vyžaduje pre zmluvy o prevode nehnuteľností množstvo formálnych požiadaviek (§ 42). Keď sa k tomu pridajú ešte rôzne „návyky“ a „právne obyčaje“ vyskytujúce sa v rôznej miere a pestrosti na jednotlivých okresných úradoch, stáva sa z vkladového konania lotéria. Útechou je snáď len to, že na stavebných úradoch je to horšie. Preto napríklad my už vieme, že ak chceme mať dom, tak radšej kúpiť ako stavať...
obrazok
Pre pochopenie katastra je nevyhnutné poznať jeho históriu. Len tak dokážeme porozumieť tomu, že katastru na evidovanie pozemkov nestačí jedna mapa, ale takmer každé katastrálne územie má dve mapy so samostatným čislovaním parciel: 1. katastrálnu mapu a 2. mapu určeného operátu (UO). Príčinou tohto nie príliš prehľadného stavu sú najmä legislatívne zmeny v minulosti.
obrazok
S účinnosťou od 01.07.2015 bol schválený zákon č. 122/2015 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a ďalšie zákony pozemkového práva. Cieľom novelizácie bolo najmä odstránenie nedostatkov právnej úpravy, ktoré umožňovali obchádzanie zákona č. 122/2015 Z. z. prostredníctvom zámenných zmlúv a čestných vyhlásení. K zmene došlo aj v oprávneniach Slovenského pozemkového fondu pri vyporiadavaní spoluvlastníctva.

©2017 opozemkoch.sk   -   kontakt  -  admin
created by Ján "Gogy" Vodila