obrazok
Rozdelenie pozemku
Keďže právne predpisy nedávajú občanom takmer žiadny návod ako uskutočniť rozdelenie, rozhodli sme sa tejto téme venovať v samostatnom článku. Rozdelenie pozemku je v praxi pomerne bežným úkonom. Najčastejšie je potrebné pozemok rozdeliť pri jeho predaji, alebo pri vytyčovaní stavieb. Napriek tomu, že sa jedná o pomerne bežný právny úkon, jeho úprava v právnych predpisoch je minimálna.

Podľa § 46 ods. 1 katastrálneho zákona, „K zmluve, verejnej listine alebo inej listine o právach k nehnuteľnostiam, ktoré vznikli reálnym rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností, ako aj k zmluve, verejnej listine alebo inej listine o vecnom bremene k časti nehnuteľnosti treba pripojiť aj geometrický plán.“


Pozemok

Pozemok je nehnuteľnou vecou, ktorá je deliteľná. Za deliteľnú sa z právneho hľadiska považuje každá vec, ktorej časti si po rozdelení zachovávajú svoj hospodársky účel a pomernú hodnotu k celku (REBRO, K., BLAHO, P. Rímske právo. Bratislava : MANZ, s. r. o., 1997. s. 177.).

Formálne náležitosti rozdelenia pozemku

Rozdelenie je jednostranný právny úkon, ktorým vlastník vykonáva svoje oprávnenie nakladať s vecou bez toho aby na to potreboval niekoho schválenie (samozrejme, v rámci zákonných obmedzení ako je napríklad zákaz drobenia pri pozemkoch). Rozdelením sa vec delí na menšie časti. Tieto časti sa stávajú samostatnou novou vecou, alebo sa zlučujú s inou vecou. Samotné rozdelenie je v slovenských právnych predpisoch upravené len nepriamo a veľmi stroho. Nikde nie sú ustanovené formálne náležitosti tohto právneho úkonu. (www.opozemkoch.sk)

Pri rozdelení pozemku je však nevyhnutné vyhotoviť geometrický plán – teda technickú dokumentáciu rozdelenia. Len na základe autorizačne a úradne overeného geometrického plánu je možné zapísať novovzniknuté pozemky do katastra nehnuteľností (§ 65 katastrálneho zákona). Ak by sa rozdelenie pozemku nezapísalo do katastra, nebolo by možné ďalej s novými pozemkami nakladať (darovať ho, predať a pod.).


Zápis rozdelenia pozemku do katastra nehnuteľností sa realizuje podľa ustanovenia § 67 ods. 1 druhej vety katastrálneho zákona, ktoré znie:

„Údaje o pozemkoch, ktoré vzniknú na základe geometrického plánu, sa zapíšu do katastra nehnuteľností aj bez právneho úkonu na žiadosť vlastníka; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.19)“

Uvedené ustanovenie zákona zákonodarca nenaformuloval optimálne. Pri rozdelení pozemku nepochybne ide o právny úkon, teda sa nejedná o zápis GP „bez právneho úkonu“. Keďže však rozdelenie nemusí vlastník uskutočniť písomnou formou, nemusí byť k žiadosti o zápis geometrického plánu priložená žiadna „listina o rozdelení pozemku.“ Že toto ustanovenie katastrálneho zákona slúži na zápis rozdelenia pozemku vyplýva aj z poznámky pod čiarou č. 19, ktorá odkazuje na ustanovenia o zákaze drobenia podľa zákona č. 180/1995 Z. z..

Napriek tomu, že v katastrálnom zákone sa nikde nespomína rozdelenie pozemku, bude potrebné na tento zápis analogicky použiť inštitút záznamu (§ 34 KZ) a správa katastra by mala rozdelenie zapísať v 60-dňovej lehote.

Ďalšie podmienky rozdeľovania pozemkov

Platné právo pri rozdeľovaní pozemkov vyžaduje v určitých prípadoch splniť ďalšie podmienky, predovšetkým:
a) pri rozdeľovaní pozemku v podielovom spoluvlastníctve je potrebný súhlas všetkých spoluvlastníkov (to patrí aj o rozdeľovaní „urbárskych“ pozemkov),
b) pri lesných a poľnohospodárskych pozemkoch v extraviláne je potrebné rešpektovať zákaz drobenia, t. j. nemôžu rozdelením vzniknúť pozemky ľubovoľnej výmery,
c) podľa stavebného zákona sa na „delenie“ pozemkov vyžaduje územné rozhodnutie,

A.) Pozemok v podielovom spoluvlastníctve. V prípade rozdelenia pozemku v podielovom spoluvlastníctve pôvodný pozemok zaniká a jeho časti sa buď zlúčia s existujúcimi pozemkami, alebo sa stanú samostatnými vecami.

Zlúčenie možno pri spoločnom pozemku vykonať len vtedy, ak sa pozemok zlučuje s pozemkom s rovnakými spoluvlastníkmi a rovnako veľkými podielmi, v opačnom prípade treba podiely na novom pozemku usporiadať písomnou dohodou medzi spoluvlastníkmi zlučovaných pozemkov.

Ak by si spoluvlastníci chceli rozdeliť časti pozemku medzi seba, museli by všetci uzavrieť dohodu o vysporiadaní spoluvlastníctva (a zapísať ju do katastra), prípadne sa obrátiť na súd, aby uskutočnil vysporiadanie spoluvlastníctva (§ 141 a 142 obč. zákonníka).

Ak sa spoluvlastníci nechcú vysporiadať, ale chcú zachovať spoluvlastníctvo aj na novovytvorených (spoločných) pozemkoch, postupujú podľa ustanovenia § 67 ods. 1 katastrálneho zákona.

Často sa stretávame s otázkou, či môže väčšina spoluvlastníkov rozdeliť spoločný pozemok na menšie spoločné pozemky. V zmysle § 123 obč. zákonníka len vlastník môže nakladať s vecou, čo sa primerane vzťahuje aj na nakladanie so spoluvlastníckym podielom. Prikláňame sa preto k záveru, že spoločný pozemok možno rozdeliť na nové spoločné pozemky len so súhlasom všetkých spoluvlastníkov (vzor súhlasu:http://opozemkoch.sk/vzory/index.php?ic=79).

Aj v prípade, že by sme pripustili výklad, podľa ktorého by na rozdelenie pozemku postačovalo rozhodnutie väčšiny spoluvlastníkov, je potrebné, aby táto väčšina poskytla prehlasovaným spoluvlastníkom lehotu na uplatnenie ich práva podľa ustanovenia § 139 ods. 3 občianskeho zákonníka.

B.) Zákaz drobenia. Pozemkové vlastníctvo na Slovensku je typické svojou rozdrobenosťou. Vplyvom historických udalostí, ako aj vplyvom starších právnych noriem, nastal stav, že v roku 1993 pripadalo na jeden pozemok v extraviláne priemerne 12-15 spoluvlastníkov (http://www.mpsr.sk/download.php?fID=492). Drobenie sa teda netýka len veľkosti výmer pozemkov, ale najmä počtu spoluvlastníkov, ktorý je najmä pri urbároch neúnosný. Na zamedzenie zhoršovania tohto stavu bol ustanovený zákaz drobenia, a to zákonom č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. Obdobná úprava je aj v zákone o pozemkových spoločenstvách.

Zákaz drobenia sa podľa zákona č. 180/1995 Z. z. vzťahuje na lesné a poľnohospodárske pozemky v extraviláne (mimo zastavaného územia obce).

U poľnohospodárskych pozemkov nemôže právnym úkonom, rozhodnutím súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutím o dedičstve vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov pozemok menší ako 2000 m2 (pri lesných pozemkoch je to 5000 m2). Poľnohospodárskym pozemkom sa rozumie pôda evidovaná ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty.
Výnimka zo zákazu drobenia sa podľa § 24 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z. z. vzťahuje na prípady, ak:
a) sa pozemok uvedený v § 21 ods. 1 rozdeľuje na účely výstavby alebo na iné účely, na ktoré by ho bolo možné vyvlastniť, alebo sa pozemok rozdeľuje podľa projektu pozemkových úprav,
b) ide o bezplatný prevod alebo prechod pozemkov podľa osobitného predpisu (zákon č. 229/1991 Zb.)
c) sa odčleňuje časť pozemku od pozemku, ktorý je uvedený v § 1 ods. 1, a táto časť sa pričleňuje k susednému pozemku, pričom sa nevytvára samostatný nový pozemok,
d) ide o pozemok, na ktorom sa majú zriadiť záhrady.

Výnimka podľa písmena a) a b) sa preukazuje stanoviskom obce, že na danom území je prípustná výstavba alebo zriadenie záhrad. Určujúca pre stanovisko je územnoplánovacia dokumentácia danej obce.

Právne úkony v rozpore so zákazom drobenia sú neplatné v zmysle § 39 obč. zákonníka a z právneho hľadiska nemajú už od počiatku žiadne právne účinky. K neplatnosti právneho úkonu môže dôjsť najmä pri uzavieraní zmlúv o vyporiadaní spoluvlastníctva.

C.) Územné rozhodnutie. Podľa § 39b stavebného zákona sa územné rozhodnutie o využívaní územia vyžaduje v prípade „delenia a sceľovania pozemkov, ak podmienky na to nie sú určené územným plánom zóny, projektom pozemkových úprav, iným rozhodnutím alebo opatrením.“ V praxi sme sa nikdy nestretli s tým, aby správa katastra takéto rozhodnutie, alebo iný doklad podľa tohto ustanovenia vyžadovala. Otázne je, či je postup orgánov štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností v súlade s právnymi predpismi, ak stavebný zákon takýto doklad vyžaduje.

Rozdelenie pozemku a ťarcha

Právne predpisy nevylučujú, aby bol rozdelený aj pozemok, na ktorom je zriadené vecné bremeno, alebo záložné právo. Hoci v slovenskom právnom poriadku nie je nikde vyslovene uvedené, čo sa po rozdelení veci stane s vecnými právami (záložným právom, vecným bremenom, alebo predkupným právom in rem) je prirodzené, že aj tieto vecné práva, rovnako ako vlastnícke právo, zostávajú po rozdelení veci zachované a vzťahujú sa k veciam, ktoré vznikli rozdelením. Z toho vyplýva, že samotné rozdelenie nemôže byť nikdy na ujmu osobám oprávneným z týchto vecných práv (záložnému veriteľovi, oprávnenému z vecného bremena a oprávnenému z predkupného práva). Túto zásadu viac-menej rešpektujú aj orgány katastra a v prípade, že sa mení rozsah ťarchy (napr. sa zmenšuje výmera zálohu), žiadajú predloženie príslušného dokladu (zmluvu, potvrdenie o zaplatení dlhu...).

Staňte sa našim fanúšikom a sledujte novinky na facebooku: https://www.facebook.com/pages/opozemkochsk/407145602678558

Keďže pozemkové právo je pomerne komplikované, odporúčame Vám využiť služby niektorého z advokátov v našom zozname: http://opozemkoch.sk/geopra/index.phpKomentáre

Peter, 1.10.2012

Ak by som sa chcel vyčleniť zo spoluvlastníctva pozemku, kde sme 8 spoluvlastníci (ja mám 1/7), z toho sú štyria nezistení vlastníci, je potrebné najskor predediť vlastnícke práva po nezistených a až následne od potomkov nezistených si pýtať súhlas s vyčlenením sa, alebo to za nich urobí Slovenský pozemkový fond a nemusí tak prebehnúť dedičské konanie po nezistených spoluvlastníkoch?


opozemkoch, 8.10.2012

Na vyčlenenie nestačia súhlasy, ale je potrebná zmluva s ostatnými vlastníkmi (zmluva o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva). Súčasne znenie zákona č. 180/1995 neumožňuje Slovenskému pozemkovému fondu uzatvárať zmluvy o vysporiadaní podiel. spoluvlastníctva. Preto je na mieste skôr dohoda s dedičmi, prípadne si môžete pozemok od SPF prenajať.


Peter, 16.10.2012

Nejde napríklad pozemok v spoluvlastníctve vymeniť so štátom? Ja by som štátu previedol spoluvlastníctvo v mojich troch parcelách (spolu je moj podiel 3200 m2)a štát by mi vyčlenil napríklad jednu parcelu v celosti s výmerou 3200 m2...Je možné aj takéto riešenie? Pretože vysporiadanie spoluvlastníctva s nezistenými spoluvlastníkmi je v súčasnosti takmer neriešiteľné...Toto by bolo jednoduchšie a aj lacnejšie riešenie...

A ešte druhá otázka, bola by možná takáto výmena pozemku so štátom, ak je na mojej parcele stožiar vysokého napatia, ktorý je v strede mojej parcely a ja dosledkom verejného bremena nemožem pozemok riadne užívať - dom, ani chatu mi tam postaviť úrady nedovolia, dokonca si tam nemožem zasadiť ani ovocné stromy, lebo to by konáre mohli zasahovať do elektického vedenia...Pozemok síce vlastním, no nič na ňom nemožem robiť...Dala by sa v takomto prípade urobiť výmena pozemku so štátom v tej istej výmere a bonite?


Michala, 21.05.2013

MNa by zaujimalo presne to iste co pana Petra - da sa vymenit pozemok v osobnom vlastnictve za pozemok rovnakej vymery a bonity niekde inde ?


admin, 22.05.2013

Ak vlastníte zbytočné spoluvlastnícke podiely môžete požiadať súd o vysporiadanie spoluvlastníctva (§ 141, 142 obč. zák.), čo ale stojí nejaký poplatok (môžete sa zložiť viacerí spoluvlastníci na jednu žalobu)... možnosť vymeniť pozemky poznáme v rámci reštitúcií alebo pozemkových úprav...alebo podľa § 11 ods.8 zákona o správe majetku štátu


jozef, 26.06.2013

Dobrý deń,prosím o radu.Je potrebný moj podpis ako suseda na geometrickom pláne,ked sused rozdeluje a nanovo vymeriava svoj pozemok/orná pôda/?Máme totiž sporný plot.


admin, 27.06.2013

Váš podpis potrebný nie je.


Lebocz Alexander, 10.01.2014

Podľa toho čo ste napísali sa nejedná len o rozdelenie pozemku, ale aj o vytýčenie hranice pozemku, k čomu je potrebný aj súhlas vlastníkov dotknutých ( susedných ) pozemkov.


admin, 10.01.2014

Každý si môže dať zamerať svoj pozemok a aj si ho dať rozdeliť, na to súhlas suseda nepotrebujete.


Jozef H, 1.07.2013

Dobrý deň... som nadpolovičným vlastníkom parcely pri podielovom vlastníctve. V 8 prípadoch vlastníkov je správca SPF a v 3 prípadoch sú vlastníci nebohí a na ich podieloch neprebehlo dedičské konanie. Ja mám v úmysle stavať dom. Čo mám robiť aby sa tento pozemok mohol rozdelil na dve časti s tým že jedna bude výlučne v mojom vlastníctve na ktorej by som potom mohol stavať a dostať stavebné povolenie. Ďakujem ..


admin, 3.07.2013

Môžete na súde podať návrh na vysporiadanie spoluvlastníctva. Avšak predtým treba ukončiť dedičské konania ohľadne mŕtvych vlastníkov, aby ste vedeli koho napísať do návrhu na vysporiadanie spoluvlastníctva. Dedičské konania môžete sám iniciovať podaním návrhu na súd - v návrhu na začatie dedičských konaní uvediete , že dané osoby už nežijú, prípadne navrhnete aj svedkov alebo iné dôkazy (úmrtny list...) a požiadate súd, aby začal konanie v zmysle § 175a ods. 2 občianskeho súdneho poriadku.<br /> <br /> Následne, keď budú dedičské konania ukončené, podáte návrh na vysporiadanie podieloveho spoluvlastníctva podľa § 142 ods. 1 občianskeho zákonníka (mimosúdna dohoda nie je možná, nakoľko SPF nemôže v mene vlastníkov uzatvárať dohody o vysporiadaní podieloveho spoluvlastnictva). Súd rozhodne o vysporiadaní spoluvlastníctva podľa konkrétnej situácie - buď 1. rozdelením pozemku,2. prikázaním do vlastníctva jednému zo spoluvlastníkov alebo 3. predajom pozemku.


Ladislav, 10.07.2013

Dobrý deň,
vlastním 1/7 podiel na pozemku s 2 parcelami (záhrady a zastavané plochy).Na tomto pozemku stoji dom, ktory je v mojom vlastnictve (na osobitnom LV). Zvysok pozemku vlastnia nebohí a na ich podieloch neprebehlo dedičské konanie od roku cca 1900, resp. jeden podielnik je viac rokov nezvestný (nebol však vyhlásený za mrtvého). Ako by som mal postupovať v prípade, že by som chcel svoj podiel vyčleniť okolo svojho domu? Ďakujem.


admin, 10.07.2013

Každá parcela je samostatný pozemok. Nezvestneho treba vyhlasit za mŕtveho (§ 195 obč. súdneho poriadku-OSP), všetky podiely mŕtvych spoluvlastníkov predediť na žijúce osoby (iniciovať dedičské konanie podľa § 175a ods. 2 alebo § 175x ods. 2 OSP) a s nimi sa dohodnúť podľa § 141 obč. zákonníka na vysporiadaní podielového spoluvlastníctva. Ak k dohode nedôjde súd vysporiada pozemky podľa § 142 obč. zákonníka s ohľadom na najvhodnejšie využitie pozemkov (rozdelí ich, prikáže do vlastníctva jednému alebo nariadi ich predaj).


Peter, 15.07.2013

Dobrý deň
Svokor vlastní pozemok 2500 m2 v extraviláne obce vedený na LV ako orná pôda. Časť tohto pozemku 930 m2 chce darovať svojej dcére na stavbu rodinného domu. V návrhu územného plánu obce je tento pozemok vedený ako ? plochy bývania v rodinných domoch ? Na rozdelenie pozemku sme si nechali geodetom urobiť geometrický plán, ktorý nám priniesol a je na ňom pečiatka, že ho kataster schválil. Chcem sa informovať ako urobiť zápis do katastra. Treba najskôr podať na kataster žiadosť o zápis geometrického plánu na rozdelenie pozemku do katastra + priložiť potvrdenie obce že na pozemku sa môže stavať rodinný dom ( pre zákaz drobenia pozemkov ) alebo stačí podať na kataster návrh na vklad na základe darovacej zmluvy + priložiť nový geometrický plán ?


admin, 28.07.2013

Podľa katastrálneho bulletinu č. 4/2003 ,ak sa poľnohospodársky pozemok, mimo zastavaného územia obce rozdeľuje na účely výstavby je možné ho drobiť. Túto skutočnosť je potrebné preukázať vyjadrením stavebného úradu, že uvedené pozemky sú určené na výstavbu podľa územného plánu. Potrebujete teda vyjadrenie obce, ktorá je stavebným úradom. Keďže prax na konkrétnej správe katastra môže byť iná, istejšie je najprv zapísať GP, nakoľko je to bez poplatku a v prípade, že sa zápis neuskutoční, neprídete o poplatok. Ak by ste podali rovno návrh na vklad, môžete sa k cieľu dopracovať rýchlejšie, ale riskujete finančnú stratu (poplatok).


Miloš, 13.08.2013

Dobrý deň,
som podielový vlastník parcely X a chcem si svoj podiel zamerať a priclenit k vedľajšiemu pozemku, ktorého som vlastník v celosti - účel využitia je stavba rodinného domu. S podielnikmi som sa nedohodol a chcem dať návrh na súd. Problém je však v tom, že jeden spoluvlastník je mŕtvy a podie v parcele X nebol súčastou dedičského konania a súčastńych pozostalých nemôžem donútiť k dodatočnemu dedičskemu konaniu. Je právny spôsob, ako v takomto prípade reálne vyčleniť svoj podiel bez dodatočneho dedičského konania?


admin, 14.08.2013

Bez dedičského konania to nie je možné. Ak podáte návrh na vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, sud konanie preruší a mal by iniciovať dedičské konanie podľa § 175x ods. 2 obč. súdneho poriadku. Po ukončení dedič. konania by mal pokračovať v konaní o vysporiadanie podiel. spoluvlastníctva.


martina, 25.08.2013

dobrý deň.
mám problém s odčlenením sa zo spoločenstva. sme 3 vlastníci ornej pôdy. jeden vlastni iba 5arov a z tohto dôvodu sa nemôžeme odčlenit. akú najmenšiu plochu musí tento člen vlastniť, aby sme sa mohli od neho odčleniť???


admin, 1.09.2013

O aké \"spoločenstvo\" ide? ak máte na mysli podielové spoluvlastníctvo, môžete sa vysporiadať niektorým zo spôsobov podľa § 141 a 142 obč. zákonníka. Ak nie je možná dohoda, treba podať návrh na súd. Predtým však treba zohľadniť možnosti drobenia pozemkov (viď. odsek \"Zákaz drobenia\" v tomto článku)


Zana, 1.09.2013

Dobrý deň, zaujímalo by ma, ako by bolo vhodné riešiť nasledujúcu situáciu.
Sme dvaja podielový spoluvlastníci parcely X, druhý spoluvlastník nemá záujem o rozdelenie pozemku. Ja totiž vlastním i podiely v jeho pozemku, na ktorom má postavený dom a záhradu. Chcel som urobiť výmenu (dohodu), čiže to čo vlastním u spoluvlastníka ja, chcel by som napísať naňho a to čo on vlastní na parcele X, aby sa napísalo na mňa.
Ďakujem za Vašu odpoveď.


admin, 1.09.2013

Spoluvlastnícke podiely na dvoch rozdielnych pozemkoch si môžete vymeniť zámennou zmluvou, ktorú pošlete na kataster ako návrh na vklad, správa katastra výmenu zapíše.


Monika, 2.09.2013

Dobrý deň, chcem predať časť záhrady, na koho náklady sa vyhotoví nový geometrický plán a koľko to stojí? Ide o 700 m2.
Ďakujem


admin, 2.09.2013

Kto zaplatí náklady závisí len od vašej dohody s kupujúcim. Poplatok za návrh na vklad je 66 eur. Geometricky plán na 700 m2 môže stať približne 200-300 eur. Pozrite napríklad tento cenník: http://geodeting.com/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=469 <br />


Ladislav H., 5.09.2013

V katastri nehnuteľností sú na listoch vlastníctva evidované duplicitne parcely registra C a parcely registra E, t. č. na jednu fyzickú osobu (FO). Pozemok registra C sa ani čiastočne neprekrýva s pozemkom registra E a obidva pozemky sú na iných listoch vlastníctva, pričom parcela registra C vznikla ?prečíslovaním? parcely registra E. Parcela registra C vznikla na troch pozemkoch registra E, ktoré neboli vo vlastníctve dotyčnej FO.
Môže sa vlastník domáhať prostredníctvom určovacej žaloby aby súd rozhodol, že je spoluvlastníkom parcely registra C v takom podiele v akom sa podieľa na jej výmere (t.j. o podiel výmery, o ktorú sa znížila pôvodná výmera parcely registra E, pred vznikom parcely registra C)?


admin, 20.09.2013

Súd nemôže rozhodnúť o vytvorení spoluvlastníckeho podielu, môže len určiť vlastníka nehnuteľnosti.


Lubo, 9.09.2013

dobrý deň ako mám postupovať ked som spoluvlastníkom pozemku so susedom kde jedna čast pozemku je pri mojom dome a druha je pri jeho dome a chcel by som ho rozdeliť, pretoze on využíva obe parceli a na dohodu nechce pristupiť. dakujem


admin, 20.09.2013

Možnosti vysporiadania podielového spoluvlastníctva sú uvedené v § 141, 142 Obč. zákonníka.


Stefan, 20.09.2013

dobry den, spoluvlasnim susediace pozemky v sucastnosti orna poda v intravilane obce, v uzemnom plane urcene na stavbu rodinnych domov. Aky by mal byt postup ak by sme ich chceli rozdelit na mensie stavebne parcely dakujem


admin, 20.09.2013

odpoveď je v článku


Vlado, 26.09.2013

Dobrý deň. Počul som, že už dávnejšie mal Ústavný súd zaujať nejaké stanovisko k drobeniu pozemkov. Údajne v tom zmysle, že je to v rozpore s ústavou. Ak by to bola pravda, tak by som sa čudoval, že by drobenie pozemkov bolo napriek tomu zakotvené aj v zákone 97/2013 o pozemkových spoločenstvách. Viete o nejakom stanovisku Ústavého súdu v tejto veci? Ďakujem.


opozemkoch.sk, 26.09.2013

Nevieme o žiadnom stanovisku ÚS SR, podľa ktorého by bol zákaz drobenia v rozpore s Ústavou SR.


miro, 31.10.2013

Dobrý deň, vlastním v extraviláne pozemok o výmere 21á, ktorý je klasifikovaný ako záhrada, chcel by som ho rozdeliť na dve parcely.
Týka sa tohto pozemku Zákaz drobenia podľa zákona č. 180/1995 ?


admin, 31.10.2013

Týka.


Michal, 4.11.2013

Dobrý deň , plánujem výstavbu rodinneho domu na 18-árovom pozemku. Chcem sa opýtať či celý pozemok bude určený ako stavebný , alebo iba jeho časť kde bude stáť rodinný dom ? Plaťiť daň z celého pozemku - ako stavebný, by bolo veľa, vzhľadom na sadzbu cca.40?/ar/rok.


Sasa, 24.12.2013

Dobrý den. Chcem sa opýtat. Maly sme spolocný dvor 3 vlsrvníci. 2 stoho sme mali pri tom spol. dvore domy a ten 3 mal za rohom z vlastných 2 dvochodm do domu.3 sused ma teda 2 vchody do domu. Zo spolocneho dvora a zo zadu zo záhrady kde je spraveny mestom chodnik, cesta a poulicne lampy. Od 2 suseda sme odkupili ten 2 dom a vymenili pozemky - co vyhovovalo obydvom, bo to nebolo dobre rozdelene v minulosti, a tak sme na spolocnom dvore ostali 2 najomnici. My tam máte teraz dva domy a chcely by sme si ich napojit. Ibaže 3 sused nesúhlasy s odpredajom zo spolocneho dvora , čo zo 130m2 ma on iba 60m2. ( prave pre to že tie nase dva domy su pri sebe ale vedie tadial cesta 2x2 mestre k 3 susedovi.) Chcely sme urobit aj výmenu pozemok za pozemok zo záhrady co aj nasa banka súhlasy. Ani to sa vsak 3 susedovy nepáči. Ako máme postupovat? Možme poprosit o odkupenie alebo vymenu Štát - teda Súd? Ako je to s paragrafmi? Bola by tam šanca? dakujem za skoru odpoved.


Lebocz Alexander, 10.01.2014

Dobrý deň! Chcem sa opýtať, či vidíte nejaké riešenie na vysporiadanie pozemkov vo viničných honoch, ktorých drobenie na základe dedičstva bráni zákon 180/95. ( územný plán,pozemkové úpravy podľa mňa tieto problémy neriešia ). Ďakujem


admin, 10.01.2014

pokiaľ nejde o spoločnú nehnuteľnosť (pozemkové spoločenstvo), nič nebráni vyporiadaniu podľa § 141 a § 142 obč. zákonníka


Marcinčinová Zdenka, 15.01.2014

Dobrý večer,
ako mám postupovať, ak geodét rozdelil môj pozemok bez môjho vedomia a súhlasu (nikdy som tento geometrický plán rozdelenia pozemku na dve časti nevidela, len som sa o ňom dozvedela, že takéto niečo existuje z textu darovacej zmluvy, ktorú má prinútil podpísať bývalý manžel). Aj samotný geodét na súde potvrdil, že ma nikdy nevidel, že jednal len s mojím bývalým manželom. No ten nemal k pozemku žiadne vlastnícke právo, ja som bola výlučnou vlastníčkou, to znamená, že bývalý manžel jednal svojvoľne a aj sfalšoval na geometrickom pláne moje podpisy. Akým spôsobom mám napadnúť neplatnosť tohto geometrického plánu? Súd v konaní o určenie vlastníckeho práva sa odmietol tým zaoberať. Prosím Vás o radu. Ďakujem


admin, 16.01.2014

Geometrický plán (GP) nie je právny úkon, preto nemôže byť platný ani neplatný, je to len technický podklad pre právne úkony. Na GP sa váš podpis nevyžaduje. Darovacia zmluva sa podľa všetkého odvolávala na tento GP. Napadnúť môžete len platnosť zmluvy - ak vás niekto prinútil, je to dôvod neplatnosti zmluvy (právny úkon sa musí urobiť slobodne). Budete však musieť dokázať, že ste boli \"pod tlakom\", ktorému nemožno za bežných okolností odolať.


Leonard Ondo, 15.01.2014

Dobrý deň,
vlastníme viacerí vlastníci pozemok(určený do budúcna na výstavbu prístupovej cesty k okolitým súkromným parcelám)spoločne v podieloch aj so SPF, ktorý zastupuje nezistených vlastníkov. Potrebujeme začať stavať na svojich parcelách ale nie je možné nám vydať stavebné povolenie, lebo pozemok určený na cestu nie je vyňatý z pôdneho fondu. SPF nám nemôže dať súhlas na vyňatie. Ako by sa dala riešiť táto situácia na súde? Môže súd nariadiť aby sa pozemok určený na cestu o výmere 4500m2 rozdelil na dva - cca po 2250m2 kde na jednom by sme ostali pôvodní spoluvlastníci bez SPF (SPF by bol umožnený prechod a podobne) a na druhom by ostali podiely pre SPF a vlastníkov ktorí sú v zadnej časti a nechcú stavať? V prednej časti cesty by vlastníkom zadných pozemkov samozrejme ostali nejaké podiely kvôli prechodu. Je to podľa Vás možné aby súd rozhodol takto? Prípadne ako to môže súd riešiť. Ďakujem za odpoveď.


admin, 22.01.2014

Súd môže iba zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctvo, teda v prípade ak by súd vyporiadal spoluvlastníctvo rozdelením pozemkov, neboli by už tieto novovzniknuté pozemky v spoluvlastníctve. Možnosti akými môže súd postupovať sú v ustanovení § 142 obč. zákonníka.


L.O., 17.01.2014

Nikto nevie poradiť?


Juro, 18.01.2014

Dobrý večer
Chceme smanželkou prikúpiť k nášmu pozemku kúsok susedovho ktorý by predal, ale je na ńom záložné právo v banke.Ako máme postupovať?
Ďakujem za odpoveď a prípadnú pomoc.


Ľudovít, 1.02.2014

Dobrý deň!

Sme 8 vlastníci v spolupodielníckom vzťahu so SPF, kde je SPF/NV, čiže vo vlastníctve štátu. Spolu je to okolo 13 000m2 a náš spoluvlastnícky podiel je spolu 7/12. Navrhli sme štátu - SPF reálnu deľbu, nakoľko svoje pozemky chceme odpredať pre investora, ktorý mimochodom na danom území inicioval i zaplatil mestu zmenu územného plánu, čiže z extravilánu sa stal intravilan. Investor však potrebuje len cca 4/12 z výmery, takže sme ako spoluvlastníci žiadali o reálnu deľbu na tri časti, 1 - nový intravilán = časť len našich pozemkov, 2 - naše zvyšné pozemky do tých 7/12 a 3 - SPF. A takto sme navrhli už predtým reálnu deľbu, kde štát získa 1/1 ale bude mimo vymedzenia intravilánu, čiže tam, kde pred žiadosťou investora bol - v extraviláne. Na našu žiadosť už vyše 5 mesiacov SPF neodpovedá a investor chce žiadať o stavebné povolenie ale brzdí nás SPF. Pri ústnom prejednaní sa zrazu SPF stavia k tomu tak, že aj ono chce byť v intraviláni,avšak ničím sa štát nepričinil o to, aby si vysporiadal spolupodielnícke podiely na 1/1, hral \"mrtveho\" chrobáka. Teraz chce vyťažiť, keď všetko zaplatil investor a my (zmena UPN mesta, geom. plány, odhady a atd). A pritom investíciou môže vzniknúť desiatka pracovných príležitostí. Ďakujeme za odpoveď!


Zuzana N., 6.02.2014

Dobry den, prosim, viete mi poradit co znamena, ked mam uvedene v LV: parc. XXX/1 orna poda 160 474 m2 pod B 251/ v podiele 31/5160-in, B 281/ v podiele 31/20640-in. Diky moc.


Tomas, 8.02.2014

Dobry den, potreboval by som poradit. Stali sme sa vlastnikmi 7/12 na pozemku v extravilane, ktory je vedeny ako trvale travnate porasty. Na tej parcele je evidovanych dalsich 8 vlastnikov. Dali sme si vyhotovit aj geometricky plan na zameranie tych 7/12, ktory urcuje ktorych 7/12 bude nasich. Geometricky plan zohladnuje aj pristupovu cestu na pozemok a je vyhotoveny tak aby ostatni vlastnici mali zachovanu pristupovu cestu na pozemok a my by sme mali vlastnu. Bolo nam povedane ze kedze sme vacsinovymi podielnikmi tak mozeme na zaklade tohto GP poziadat kataster o rozdelenie tak aby sme sa stali vlastnikmi konkretnej 1/1 vyclenenej na zaklade toho GP. A ze by malo stacit, aby sme len listom informovali ostatnych vlastnikov o tom ze na zaklade tohto GP bude parcela rozdelena. Je prosim toto vsetko mozne? Ak by nam to aj na katastri zapisali a rozdelili, nebude to potom napadnutelne?

Vdaka


johnny, 14.03.2014

dobrý deň,
potreboval by som poradiť v nasledujúcej veci:
som vlastníkom 3/4 pozemku kde sme dvaja vlastníci. Pozemok sa nachádza v extraviláne , ale je tam schválená výstavba podľa územného plánu.Ide o to, že sme sa nemohli dohodnúť medzi sebou, tak sme dali návrh na súd a ten to vyriešil tak, že určí znalca, ktorý urobí posudok na delenie pozemku.Zaujíma ma podľa čoho to bude znalec deliť - aby nám nevznikol taký pozemok, na ktorom sa nebude dať stavať, lebo spoluvlastník trvá na tom, aby dostal čo najlepšiu časť pozemku a tým nám znemožní stavanie.Mám ako väčšinový vlastník nejaké výhody alebo práva?
ďakujem za opdoveď


Maja, 21.03.2014

Zistili sme v katastri neprededenú pôdu po rodičoch a starých rodičoch.
Je možné predediť len svoj podiel, ak je vlastníkov viacej,pretože tí nereagujú na písomné vyjadrenie sa k prededeniu.Teda je možné podať žiadosť o prededenie len na svoj podiel?
Druhá vec, ak je podiel menší než 2000 m2 je možnosť prededenia,ak sa vraj nemôže parcela drobiť? Tu by nešlo o drobenie parcely, ale len o spoluvlastníctvo na pôvodnom LV, t.j.len prededenie podielu,ktorý mi po rodičoch patrí. Parcela by sa nedrobila len by sa upravil nový podielnik, to dúfam,možné je. Ďakujem


Danica Ondrušová, 24.03.2014

vlastním pozemok 712 m2 + 1/3 zo 157 m2 chodník. Chceme tento pozemok predať, ale nakoľko máme tam viac nájimníkov, ktťorí chcú len po niekoľko metrov, chcem sa opýtať, či je to možné, čo mk tomu treba a či by im to zapísali do katastra, najviacm pre jedného 150 m 2. a ešte jena otázka, ak by som to predala jednému, či by to bolo mošné. pozemok je extravilán a vedený ako ttp. dakujem.


Peter, 18.04.2014

dobrĂ˝ deĹ? chcel by som vĂĄs poprosiĹĽ o radu. mam pozemok na hranici katastra obce ktorĂ˝ je momentĂĄlne vedenĂ˝ ako ornĂĄ pĂ´da. chcel by som ho premiestniĹĽ do katastra susediacej obce a prekvalifikovaĹĽ ho ako stavebnĂ˝ kedĹže by to sa tam mohlo v budĂşcnosti stavaĹĽ. bolo by vĂ´bec takĂŠ nieÄ?o moĹžne? Ä?akujem za radu.


admin, 23.06.2014

O zmene hrani­c obce v takomto pripade moze rozhodnut so suĹ?hlasom obce (oboch dotknutych obci) okresny uĹ?rad v sidle kraja. Ale podla nasho nazoru takato zmena musi byt vo verejnom zaujme, nakolko spravne organy su podla sprsvneho poriadku povinne hajit zaujmy spolocnosti.


Zuzana, 22.04.2014

Dobry vecer, zaujimalo by ma, ako je to s pozemkom, kt. sa sklada z 2 parciel priamo susediacich. Predna parcela je evidovana na LV, ze sa nechadza v zastavanom uzemi obce a zacna cast pozemku - co je druha parcela je oznacena, ze je mimo zastavaneho uzemia obce. Co v pripade, ak to chcu kupit dvaja surodenci? Da sa previest do podieloveho spoluvlastnictva iba predna parcela a zadna kvoli drobeniu pozemkov by sa mala prepisat iba na jedneho? dakujem pekne za odpoved. Zuzu


Marek KazanovskĂ˝, 21.05.2014

Dobry den,
potreboval by som poradit ako by som mal postupovat respektive ci je vobec moznost riesenia. Som vlastnikom 80 aroveho pozemku problem je v tom, ze pozemky to znamena nie len moj ale aj dalsich 6 pozemkov smeruje pozdlz pristupovej cesty. Zamer je ten ze pozemky by bolo najlepsie pre hocijake vyizitie do buducna situovat kolmo na cestu. Tuna nastava problem prve dva pozemky od cesty maju viacerych vlastnikov. Predpokladam, ze su to dedici a su to mne neznami ludia. Treti pozemok je moj a ostatne pozemky od cesty 4 az 7 su znami vlastnici, ktory by chceli svoje pozemky rovnako ako ja v rovnakej vymere preorientovat tak aby smerovali kolmo na cestu. Tym padom by mal kazdy pozemok pristup od cesty. Budem rad ak by ste mi vedeli pomoct respektive kto by mohol byt kompetentny mi v takejto veci poradit. Vopred dakujem. Marek


Martin Lopusek, 21.05.2014

Dobry den.
Chcem sa opytat ako mam postupovat v nasl. pripade. Chcem kupit pozemok, ktory ma 35 vlastnikov. Ide o pas pozemku, ktory je kolmo na cestu a na vedlajsich parcelach uz su postavene rodinne domy. Pozemok je ale strasne dlhy, cize pre mna by bolo idealne, keby sa pozemok rozdelil a ja by som odkupil len cast blizsie k pristupovej ceste. Moja rodina vlstni cca. tretinu pozemku, a tu by mi predali. Podla Vasho navrhu by som dal urobit geometricky plan, na zaklade ktoreho by som rozdelil pozemok na dve casti, pricom tu kupitelnu by som nasledne od znamych kupil. Otazka ale znie, co ak niektory z vlastnikov nebude suhlasit s rozdelenim pozemku, ale bude chciet mi ho odpredat. Pri tolkych vlastnikoch neviem vopred povedat, kto realne mi pozemok preda a kto nie, a teda vlastne ani neviem ako mam dat rozdelit pozemok.
Dakujem za odpoved.


gonzales, 5.07.2014

Dobry den, chcem sa spytat nasledovne: som vlastnikom 2 pozemkov registra C ale pozemky su vzdialene od cesty asi 12m a medzi cestou a mojimi pozemkami vlastni ten pozemok o sirke 12m Slovensky pozemkovy fond. tym padom nemam pristup na moje pozemky.ako postupovat? da sa cast toho pozemku od SPF odkupit? aby som mal pristup na moj pozemok?


Sara, 16.07.2014

DobrĂ˝ deĹ?,

na pozemku(orna poda) o rozmere 850 m2 sme dvaja spoluvlastnici, pricom ja vlastnim 1/3, druhy spoluvlastnik 2/3. Dohoda so spoluvlastnikom nie je mozna, nakolko svoj podiel nechce ani predat ani vymenit za iny pozemok ani pozemok dat rozdelit. My potrebujeme dat pozemok vertikale rozdelit aby sme mali pristupovu cestu k pozemku na ktorom chceme stavat dom. Ak to budeme riesit sudnou cestou, myslite si ze mozemebyt uspesni?
Ä?akujem


admin, 25.07.2014

to zalezi od mnohych okolnosti - stanoviska spoluvlastnika, vasho stanoviska a pod. Neda sa zarucit ze sud rozhodne ako chcete vy. Mozete si k tejto teme vyhladat nejake judikaty (rozhodnutia sudov) aby ste vedeli ako sudy posudzuju taketo pripady. Judikaty su vacsinou uverejnene v komentaroch k obcianskemu zakonniku, ale najdete ich aj na jaspi.gov.sk


Peter, 4.08.2014

Dobry den.
Susedovy som dal vecne bremeno pravo prechodu cez moju parcelu na jeho parcelu.Co ak kupi dalsie pozemky na ktore sa dostane iba cez moj pozemok ma pravo prechodu aj na dalsie parcely? Respektive ak na dalsich pozemkov postavy domy a preda ich budu mat novy majitelia stale pravo prechodu cez moj pozemok, popripade moze zlucit dalsie pozemky do jednej parcely na ktoru som dal pristup? Dakujem za odpoved.


opozemkoch.sk, 12.08.2014

pravo vyplyvajuce z vecneho bremena sa vztahuje bud na konkretnu nehnutelnost (in rem) alebo na konkretnu osobu(in personam). <br /> <br /> Dosledky pripadneho zlucenia parciel na vecne bremeno in rem nie su v nasich pravnych predpisoch vyslovne riesene a nie je nam znamy ani ziadny judikat, ktory by sa tymto zaoberal. Ak by zo svojho pozemku chcel spravit most na dalsie pozemky, podla nas by postacilo predat podiel na pozemku dalsej osobe, na ktoru by sa vecne bremeno vztahovalo tiez, zlucovanie nie je nevyhnutne.<br /> <br /> Pokial ste dali pravo prechodu len susedovi (in personam) tak ho moze vyuzivat len sused.


milan, 7.08.2014

Dobry den
Mame chatu v ohranicenej chatovej oblasti, v ktorej pozemky medzi chatami vlastni urbarske spolocenstvo. Pozemky pod chatami resp. okolo chat su nasim majetkom. Chaty boli skolaudovane do roku 1990, a teraz urbar pozaduje, aby sme si kupili pri chate podu - akoze prijazdovu cestu - za cenu 46 eur/m2, resp. prenajali si ich podu. Maju pravo pozadovat nejaku nahradu resp. tak vysoku cenu za m2 kedze my prechadzame po ich pozemku asi 20m. V chatovej oblasti je stavebna uzavera, cize trhova hodnota pozemkov bude mala.
Dakujem


Marek, 27.08.2014

Dobry den, do debaty pripajam nasledovne:
Som vlastnikom pozemku TTP v extravilane obce a chcem kupit aj susedny pozemok vo vymere 700 m2, ktory je v spoluvlastnickom podiele - jeden vlastni 1/8, a dvaja 7/16.
Mam predbeznu dohodu s jednym spoluvlastnikom susedneho pozemku (ten vlastni 7/16), ze by mi pozemok za nami dohodnutu cenu predal. Viem, ze musi v ramci zakona oslovit zvysnych dvoch spoluvlastnikov, ktori maju predkupne pravo a viem, ze to za nami dohodnutu cenu nekupia a ja sa stanem ich spoluvlastnikom. Ostatni dvaja mi svoje podiely nechcu predat, tak sa chcem Vas opytat, ze v pripade, ze sa stanem ich spoluvlastnikom, je moznost, ci uz prostrednictvom sudu alebo inak, ze by mi bolo umoznene rozdelenie tych mojich 7/16 pozemku a nasledne zlucenie s mojim pozemkom, kedze spolu susedia?
Dakujem pekne za akukolvek radu.

Marek


Michala, 1.09.2014

Dobry den,
som 1/9 podielovym spoluvlastnikom 9 parciel uvedenych na jednom LV. Chcem sa spytat, ci mozem predat svoj podiel, ale len zo 6 parciel. Na troch parcelach nim chcem ostat. Je to prakticky mozne? Ak ano, ako postupovat? Je nutne najprv oddelit tieto parcely a vytvorit nove LV? - v takom pripade ako? Alebo to mozem predat a potom pri navrhu na zapis do katastra to automaticky urobi kataster?
Dakujem za akukolvek reakciu.


LeRa, 14.10.2014

Dobry den,

chcela by som sa informovat vynali sme zo zahrady vo velkosti 920 m2 stavebny pozemok - 80 m2 - ide o pozemok rodicov. Dom uz z casti stoji na zaklade geometrickeho planu a povolenia stavat. Avsak v katastre nie je zapisany tento pozemok pod nasim vlastnictvom a ani klasifikovany ako stavebny pozemok s domom. Chcem sa opytat ci je potrebne poziadat katastralny urad o pridelenie noveho LV a noveho cisla parcely alebo aky postup zvolit? Dakujem za akukolvek odpoved


Marian, 9.01.2015

Dobry den, som podielovym spoluvlastnikom niekolkych parciel vo velkosti podielu 1/2. Zvysni dvaja spoluvlastnici vlastnia druhu 1/2 pozemkov. Navzajom chceme zamennou zmluvou vyriesit situaciu, aby som ja bol vlastnikom niekolkych parciel sam v 1/1 a oni dvaja, aby boli vlastnikmi sami na zvysnych parcelach po 1/2 pre kazdeho. Dohodli sme si, ktore parcely komu pripadnu, ale ako v zamennej zmluve vyriesit rozdelenie mojho podielu pre nich dvoch? Mozeme rozdelit zamennou zmluvou moj podiel (1/2) na nich dvoch vo velkosti spoluvlastnickeho podielu v 1/4 pre kazdeho? Alebo tento ukon moze spravit jedine notar? Ich podiely su rozne, ale dokopy davaju sucet 1/2 teda dva krat po 1/4. Okrem toho ich podiely su pre kazdeho v 1/6, 1/12 a teraz odo mna dostanu aj 1/4. Dokopy to je 1/2 pre kazdeho z nich po zapise zamennej zmluvy. Dufam, ze som to dostatocne opisal.
Dakujem za radu.


Jitka, 29.01.2015

dobry den,chcela by som sa opytat vedla nasho pozemku by som chcela kupit susednu parcelu no nevieme komu patry pretoze ani na katastralnom urade neexzistuje list vlastnictva.poraddte mi prosim ako mam dalej postupovat,za odpovede dakujem


Jitka, 29.01.2015

dobry den,chcela by som sa opytat vedla nasho pozemku by som chcela kupit susednu parcelu no nevieme komu patry pretoze ani na katastralnom urade neexzistuje list vlastnictva.poraddte mi prosim ako mam dalej postupovat,za odpovede dakujem


denisa, 5.02.2015

Dobry den,chcem sa informovat.chceme zobrat hypoteku,a zalozit nehnutelnost rodicovsku.zistili sme ale ze na LV figuruje tarcha este z roku 1978, z lodnej spolocnosti slovensko co riesil este otec svokry ktory je uz 20 rokov mrtvy.zavazok bol vyplatene no pravdepodobne v tom case zabudli poziadat o vymaz tarchy.my nevieme najst ziadny doklad o vyplateni,a potrebujeme tarchu zmazat.ako to vieme riesit? Dakujem


lubovamaria@gmail.com, 19.02.2015

Dobry den,chcela by som sa opytat,vlastnime parcelu s druhymi vlastnikmi,chceli by sme podat vklad na sud,kolko by to stalo a ako dlho by to trvalo.Dakujem


Rado, 2.03.2015

Dobry den, vlastnim pozemok vedeny ako zahrada a vedla ma pozemok sused tiez vedeny ako zahrada. On aj ja mame rovnaky podiel na parcelach. On ma polovicu z mojho a ja z jeho, ale on to nechce riesit aby sa to vysporiadalo.Da sa to vyriesit inak? Dakujem


m*, 15.08.2015

Ano da sudom o vysporiadanie spoluvlastnictva. Idealna je zamenna zmluva, bezodplatne. Zmluva plus 51â?Ź kolok a je to.


jozef, 2.03.2015

Dobry den,kupil som pozemok susediaci s parcelou na ktorej su 4 vlastnici a ja.Cast, ktoru mam na spolocnej parcele by som chcel zlucit s kupenym pozemkom.Mam uz vyhotoveny GP ako by to malo vyzerat,ale neviem co a ako to mam dat na papier,aby mi spoluvlastnici dali suhlas na to spojenie.


Zuzana, 15.06.2015

Dobry den,
radi by sme kupili susedny pozemok. Na LV vsak figuruje 12 majitelov, z toho dvaja su neznami (za menom maju v zatvorke SPF). Pravdepodobne odisli od zahranicia a uz ani neziju a neviem, ci by sme sa dopatrali k ich potomkom. Chcela by som sa preto spytat. Ak by sme sa dohodli so zvysnymi vlastnikmi, ako by sa dalo riesit odkupenie tych casti, kde figuruje SPF? Ak by sa ta cast pozemku nedala odkupit, je mozne si ju prenajat? Bolo by potom mozne postavit na takomto pozemku domcek? Dakujem velmi pekne


m*, 15.08.2015

Dobry vecer.<br /> Treba sa spytat tych spoluvlastnikov kto su ti ostatni, bude to isto rodinny prislusici, ak ich identifikuju da sa to vydrzat.


Janka Sarnova, 17.08.2015

dobry vecer, ja mam otazocku, v 1991 sme ziskali rodinny dom po starom otcovy ako dedicstvo, pred piatimi rokmi dedko zomrel, a ja som teraz zistila, ked uz su pristupne zaznamy aj online, ze pozemky, okolo nasho domu t.j. chodniky a cesta, ktore su uzivane ako majetok obce su na samostatnom liste vlastnictva a su napisane na dedka a staru mamu, su to tri parcely a spolu to je okolo 1000m2, pravdepodobne to za sociasizmu dedovy vyvlastnili protizakonne, prosim, ako mam postupovat a mam narok od obce na nejaku nahradu ako dedic?


Eva, 23.08.2015

Dobry veÄ?er, mam takyto problem v nasej obci sa postavil obecnĂ˝ vodojem na mojom pozemku s tym ze,na pozemku sme 3 vlastnĂ­ci v spolupodielovom vlastnictve,ale ten vodojem je postaveni len na tej mojej casti pozemku ktori som uzivala ja,ty vlastnici to dobre vedia lebo kazdy uzival svoju cast z parcely a vlastnici sa teraz nechcu vzdat penazi v prospech mna. Prosim vas da sa s tym nieco robit? Rozdelenie parcely na 3 casti aby som neprisla o peniaze? Dat to na sud a sudit sa z obcou, ci z vlastnĂ­kmi?


Judita, 26.08.2015

Dobry den prosim vas, ked potrebujem podat ziadost o zapis geometrickeho planu robim to na zaklade noveho geometrickeho planu alebi stareho? Myslim ze podla noveho ale nie som si ista, vdaka za odpoved.


Peter, 11.11.2015

Dosledkom dedicskeho konania mi vznika povinnost zaplatit odvod za
drobenie ornej pody. Ide o ornu podu o rozlohe 2019,195 m2.
Mam problem so zistenim ceny tejto pody. Vychadzam zo vyhlasky
38/2005, kde je cena urcovana podla bonitovanych podnoekologickych
jednotiek (BPEJ).
Kde by som mohol zistit BPEJ konkretnej parcely? Mozem pouzit udaje z http://www.podnemapy.sk/bpej/viewer.htm ?
Nasledne vyratam cenu ako BPEJ*m2 a podla § 22 180/1995 Z.z. vyratam z ceny pody 20% hodnoty polnohospodarskej pody urcenej podla osobitnÊho predpisu, 51) ak ma vzniknut ppolnohospodarsky pozemok vo vymere od 2 001 m2 do 5 000 m2
Na aky ucet a s akymi udajmi mam danu sumu uhradit? To sa v zakone nepise a tazko o tom dohladat info. Notarka nevedela poradit.


admin, 27.11.2015

podorobnosti o plateni odvodu ustanovuje nariadenie vlady c. 85/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov. Podla nasho nazoru mozete pouzit udaje z vami uvadzanej webovej stranky.


MONIKA, 28.11.2015

dobry den chcem sa spytat ci mame predkupne pravo na na pozemok ktory je v nasej zahrade a sme vlastnici jednej polovice.jedna stvrtina sa deli medzi 6 vlasnikov ktory su surodenci a dalsia stvrtina sa deli na ich stryca.ja som ako vatsinovy vlastnik parceli.dozvedela som sa ze jeden s tych 6 surodecov to kupil od ostatnych vlastnikov a nikto ma neinformoval o predaji.mozem takuto zmluvu napadnut.dakujem


emil, 30.11.2015

Dobry den, som vlastnikom 1/2 polovice parcely v extravilane (cca 40000m2, orna poda) bohuzial zvysnu 1/2 vlastni 14 vlastnikov (niektori uz davno mrtvi, po niektorych \"zlahla zem\")max. podiel zvysnych vlastnikov je 8/72.. je mozne vysporiadat tento pozemok inou cestou ako zmluvami o vysporiadani spoluvlastnictva, ziadostami o urcenie dedicstva?


Juraj, 10.12.2015

DobrĂ˝ deĹ?, som vlastnĂ­kom dvoch pozemkov vedÄža seba v podiele 7/12, Ä?alĹĄĂ­ dvaja v podiele 1/8 a tretia osoba v podiele 1/6. Ide o ornĂş pĂ´du v intravilĂĄne,kde je schvĂĄlenĂĄ v Ăşzemnom plĂĄne vĂ˝stavba... spolu tie pozemky majĂş vĂ˝meru 1717m2 ( jeden v 954m2 a druhĂ˝ 763).
Chcel som sa dohodnúż o odkĂşpenĂ­, alebo vyÄ?lenenĂ­ s tĂ˝m, Ĺže vyhotovĂ­m GP. nedohodli sme sa, chcem sa opĂ˝taĹĽ, Ä?i mĂ´Ĺžem sĂşdnou cestou uspieĹĽ a rozdeliĹĽ pozemok kaĹždĂŠmu do jeho vĂ˝luÄ?nĂŠho vlastnĂ­ctva a akĂŠ nĂĄklady sĂş spojenĂŠ s tĂ˝mto rieĹĄenĂ­m cca?...tieto pozemky nevyuŞívajĂş a ani poriadne nevedia, kde to majĂş..ĹžijĂş Ä?aleko od miesta tĂ˝chto pozemkov...starĂĄm sa o to len ja a moja rodina uĹž veÄža rokov,tento pozemok chcem po vyÄ?lenenĂ­ vyuĹžiĹĽ na vĂ˝stavbu RD. Ä?akujem


juraj, 10.12.2015

Dobry den som vlastnikom dvoch pozemkov vedla seba v podiele 7/12, a dalsi­ dvaja v podiele 1/8 a tretia osoba v podiele 1/6. Ide o ornu podu v intravilane,kde je schvalena v uzemnom plane vystavba... spolu tie pozemky maju vymeru 1717m2 ( jeden v 954m2 a druhy 763).
Chcel som sa dohodnut o odkupeni­, alebo vycleneni­ s tym, Ĺže vyhotovim GP. nedohodli sme sa, chcem sa opytat, ci mozem Ĺ?udnou cestou uspiet a rozdelit pozemok kazdemu do jeho vylucneho vlastni­ctva a ake naklady su spojene s tymto riesenim­ cca?...tieto pozemky nevyuzivaju a ani poriadne nevedia, kde to maju..ziju daleko od miesta tychto pozemkov...staram sa o to len ja a moja rodina uĹž vela rokov,tento pozemok chcem po vycleneni­ vyuzit na vystavbu RD. dakujem


Jan, 13.01.2016

Dobry den. Mam zaujem stavat dom. Nasiel som pozemok ktory obec zahrnula v uzemnom plane na vystavbu rodinnych domov. Cast pozemku vlastni obec, ktora by nam pozemok predala, druha cast pozemku sa nachadza na pozemku ktory ma 28 majitelov, s toho polovica by suhlasila z odpredanim (co by mi stacilo) niektori nesuhlasia, a jeden podiel ma v sprave pozemkovy fond. Pozemkovy fond ma v sprave cast pozemku kroteho vlastnik zomrel ako mladistvy, bez dedicov...Je nejakĂĄ pravna moznost ako ziskat cast pozemku ktoru potrebujem na stavbu domu?

S pozdravom Jan


Robert, 28.01.2016

DobrĂ˝ den.
Prosim vas chcem sa spitat som spoluvlastnĂ­kom pozemku kde mam 1/8 potom dalsi dvaja maju tiez 1/8 a ostatne ma pozemkovy fond. Da sa stym nieco robiĹĽ? Ja by som chcel aby nam to vyparcelovaly ak sa to da aky je postup prosim.


Peter, 2.02.2016

DobrĂ˝ deĹ?,
Poprosil by som o radu. Na katastrĂĄlnom portĂĄli som preveroval, akĂŠ pozemky vlastnĂ­ dedko. MĂĄ toho straĹĄne veÄža a hlavne pri kaĹždej parcele je podielnĂ­kom. KeÄ? som vĹĄetky parcely spoÄ?Ă­tal, vyĹĄlo mi nieÄ?o cez 40000m2 a vĹĄetky parcely sĂş v katastry obce. JednĂĄ sa prevaĹžne o ornĂş pĂ´du a TTP. Ako by sa dal vyÄ?leniĹĽ jeho podiel, keÄ? vaÄ?ĹĄina ludĂ­ uĹž neĹžije, prĂ­padne je takmer nemoĹžnĂŠ vypĂĄtraĹĽ pozostalĂ˝ch ?
AkĂ˝ je prosĂ­m postup v takejto situĂĄcii ?
Ä?akujem


Peter, 2.02.2016

Opakujem text pre diakritiku.
Dobry den
Poprosil by som o radu. Na katastralnom portali som preveroval ake pozemky vlastni dedko.Zistil som ze ma toho strasne vela a hlavne pri kazdej parcele je podielnikom. Ked som vsetky parcely spocital, vysla mi rozloha nieco cez 40000 m2 a vsetky parcely su v katastry obce. jedna sa prevazne o ornu podu a TTP. Ako by sa dal vynat jeho podiel ked vacsina vlastnikov uz nezije, pripadne je nemozne vypatrat pozostalych?
Aky je postup v takejto situacii ? V reale sa jedna o viac ako 90 parciel a radi by sme dosiahli jednej ucelenej.
Dakujem


Zdenka, 27.02.2016

Zdenka
Prosim o radu ; ak sme ako synovci a netere zdedili 3038 m2 ornej pody v extravilane [3+5]po slobodnom strykovi po jeho 2 surodencov, je treba urcit len 1 vlastnika a mozme ho zaviazat v pripade vyclenenia ornej pody na stavebny pozemok vyporiadanim sa podla podielov alebo mozme sa stat i spoluvlastnikmi?. Jeho smrtou by zanikla povinnost vyporiadat sa alebo by presla aj na jeho dedicov ?Dakujem.


Andrea, 29.03.2016

Dobry den,

prosi­m o radu. Mam pozemok v spoluvlastnÄ?ictve, moj podiel je 1/6, t.j. 90 m2. Druhy spoluvlastni­k chce rozdelit pozemok, pricom poukazuje na vynimku par 24 ods. 3 pi­sm. c) zakona c. 180/1995. On si ma kde priclenit svojich 5/6, ale ja nemam ku komu. Ako mam chapat tu vynimku?Moju cast je potrebne tiez k niecomu priclenit alebo v tomto pri­pade, ked si to ma kde priclenit druhyË? spoluvlastni­k, moze v mojom pri­pade vzniknut pozemok mennsi­ ako 2000 m2?

Vopred dakujem za odpoved. (posielam este raz bez interpunkcie)


Kamila, 1.04.2016

Prosim o radu.
Chcem rozdelit zahradu v extravilane. Celkova plocha pozemku je 2700m2. Sme 2 spoluvlastnĂ­ci. A chceme to rozdelit na polovicu.
Ako to je mozne, aby sme neporusili zakon?


Lukas, 6.04.2016

Dobry den, chystame sa kupit pozemok o rozlohe 7400m2 a z toho je 1000m2 stavebny pozemok a 6400m2 je zahrada, cely tento pozekom cize 7400m2 sa nachadza v zastavanom Ăşzemi obce no nieje v Ăşzemnom plĂĄne.
Chceli by sme cast zahrady rozparcelovat a predat, co k tomu budeme potrebovat spravit a ake mozeme mat s tym problemi ?
Za odpovedvopred Dakujem


Karol, 1.07.2016

Dobry den, pri rozdeleni pozemku v podielovom spoluvlastnictve bude sud pri vyporiadani prihliadat na to ze ako jeden z vlastnikov byvam v RD s pozemkom bezprostredne susediacim s pozemkom co sa ma rozdelit. Alebo bude brat ohlad na tych co ho pred 10 rokmi obrabali? Dakujem


Marek, 7.07.2016

DobrĂ˝ deĹ?. VlastnĂ­me ornu podu v okoli Popradu a taktiez lesne pozemky. Kedze byvame v Ba chceli by sme vediet ci je mozne vymenit tieto pozemky so statom za pozemky v okoli Ba. Dakujeme za odpoved.


jan, 15.07.2016

Dobry ja mam takyto problem na spolocnom pozemku som 1/3 vlastnik je na nom cesta zakreslena ale na mape je oznacena ako ostatne travnate plochy ja som ju dal prepisat na spevneny pozemok aby to bola ozaj cesta lenze na katastry odomna pytaju aj suhlas spoluvlastnikou a tu je problem jeden podpisal bez problemou a druhy je so mnou pohadany a nechce mi to podpisa ako sa da takato situacia vyriesit dakujem.


Alena, 15.07.2016

maju pravdu musia­ sa vyjadrit pi­somne suĹ?hlasnym stanovyskom kazdy jeden spoluvlastnik... A naco vam je zapis o zmene charakteru pozemku ak ste zapisany ako spoluvlastni­k na tom pozemku tak tadial mozete chodit po kazdom centimetri stvorcovom a nikto vam nic nemoze... a ak si tam nasadi­ niekde niekto so spoluvlastnikov naschval napr. zemiaky a vam to obmedzuje napr pri­stup k vasej stavbe - domu tak treba to dat na sud s tym ze aby bol zaverom sudu vyneseny verdikt o tarche pravo k prechodu ....


julia puterova, 26.07.2016

Dobry den prosim o radu ako vyriesit l.v.na ktorom su aj vlastnici predchadzajuci ktorym bol prideleny v.r.1945 /presidlencom/iny


Jakub, 5.09.2016

Dobry den, chcem sa spytat ci je mozne stavat na pozemku kde su dvaja vlastnici a spolu by chceli postavit r.d.


Samo, 25.09.2016

ak je tam pozemok stavebny, mas povolenia, geometrak, atd., tak stavaj ... je mozne tam postavit nielen dom ale i anfiteater, panelak, ...


Elena, 25.09.2016

Je mozne rozdelit parcelu registra E s viacerimi spoluvlastnikmi na dve parceli E so zachovanim vsetkych spoluvlastnikov a podielov tak ako boli pred rozdelenim ? treba na to suhlas vsetkych kedze nikto nestrati nic ? co je k takemuto ukonu potrebne kedze ide o parceli E . Dakujem


Peter, 20.12.2016

DobrĂ˝ deĹ?, mĂĄm pozemok ktorĂ˝ mi bol v roku 2004 na ROEP-e ukradnutĂ˝ susedom kde mĂĄm aj studĹ?u a bol som spoluvlastnĂ­k tohto pozemku teda som tam mal 3m2 ako kaĹždĂ˝. JednĂĄ sa o pozemok o vĂ˝mere 250m2.Na ROEP-e som sa o tento pozemok hlĂĄsil keÄ?Ĺže som to uŞíval a bol som spoluvlastnĂ­k aj s mojimi predchodcami. ZĂĄstupcovia geodĂŠzie na ROEP-e mi povedali Ĺže tam nemĂĄm niÄ? nemĂĄm a tento pozemok dali susedovi aj napriek tomu Ĺže tam nemal ani m2 Ä?o potvrdil aj sĂşdny znalec. Na sĂşde mi bolo povedanĂŠ Ĺže nemĂĄm podpisy od ostatnĂ˝ch spoluvlastnĂ­kov a sĂşd sa skonÄ?il bezvĂ˝sledne na Ä?o som sa odvolal a medziÄ?asom som si vybavil podpisy od vĹĄetkĂ˝ch spoluvlastnĂ­kov okrem jednej osoby robĂ­ to cca 31m2, ktorĂŠ vlastnĂ­ ĹĄtĂĄt Ä?o som si dal na odkĂşpenie cez sĂşd a Ä?akĂĄm na vĂ˝sledok.Chcem sa spĂ˝taĹĽ ako to vy vidĂ­te v Ä?alĹĄom konanĂ­ na sĂşde.Podal som nĂĄvrh na urÄ?enie vlastnĂ­ctva.


patricia, 10.01.2017

dobry den,
zaujima ma ako sa da postupovat vo veci, kde je pozemok, na ktorom sa maju podelit 4 ludia, vsetko bolo vymerane na rovnake casti pripravene na prepis na danu osobu,no jeden z vlastnikov si zmyslel, ze nie je spokojny so svojou castou pozemku a je potrebny jeho podpis na tu delbu toho pozemku, no ostatni nechcu upustit zo svojej danej casti, ktoru by mali mat, ako sa v takomto pripade da postupovaat? a vzriesit to rychlejsie bez pravneho konania su nejake prava, kde sa da postupovat aj bez toho jedneho postupu?


Ivan, 16.01.2017

Dobry den, jedna sa o statny pozemok v sprave sk.poz.fond vymera 1080 m. Je to znicena polna cesta a kroviny, naletove buriny, aj smeti, skladka. Je v susedstve mojho pozemku a u ja uzivam tento pozemok v rozmere 10 x 10 m ako odstavnu plichu pre moj stavebny stroj. Moja otazka znie, mohol by sa niekto do tohto zaintresovat a nejak to pravne riesit, pripadne znemoznit mi tam parkovat? Nakolko sa o okolie staram kde parkujem, kosim a znemoznujem ludom z obce tam realizovat ciernu skladku.


BoĹžena, 21.01.2017

Spolu s bĂ˝valĂ˝m manĹželom sme spoluvlastnĂ­ci 3/12 parcely /\"C\"/- trvalĂŠ trĂĄvne porasty o o vĂ˝mere 1388 m2 /Ä?alĹĄĂ­ spoluvlastnĂ­k mĂĄ taktieĹž 3/12 a ten Ä?alĹĄĂ­ 6/12/. Ako postupovaĹĽ pri rozdelenĂ­ - tak aby kaĹždĂ˝ z nĂĄs mal konkrĂŠtnu Ä?asĹĽ - pre prĂ­pad, Ĺže by sme chceli svoj podiel predaĹĽ. Ä?o vĹĄetko a kde treba vybaviĹĽ? NajradĹĄej by som bola, keby sa dal ten nĂĄĹĄ spoluvlastnĂ­cky podiel /347 m2/ zaevidovaĹĽ ako samostatnĂĄ parcela.


peter, 27.01.2017

DobrĂ˝ deĹ?
- k rodinnemu domu chcem este dokupit 1.5 m pozemku do sirky je tam 130 vlastnĂ­kov ako by som mal postupovaĹĽ? dakujem


Greg Patrick, 3.02.2017

DobrĂ˝ deĹ?, ste vo finanÄ?nĂ˝ch ĹĽaĹžkostiach? Ă?ver je potrebnĂŠ splatiĹĽ ĂşÄ?ty a dlhy? ChcĂş zaÄ?aĹĽ novĂ˝ podnik alebo zlepĹĄiĹĽ svoje podnikanie? Kontaktujte nĂĄs eĹĄte dnes pre finanÄ?nĂŠ rieĹĄenie e-mail: gregpatrick552@gmail.com kvalifikĂĄcia: 1) dlĹžnĂ­k musĂ­ byĹĽ aspoĹ? 18 rokov 2) Aj napriek zlĂŠ Ăşvery, zĂ­skanie Ăşveru dlĹžnĂ­k zĂĄruÄ?nej 3) finanÄ?nĂŠ prostriedky mĂ´Ĺžu byĹĽ poskytnutĂŠ pri nĂ­zkych Ăşveru.

ĹžiadosĹĽ o Ăşver

NĂĄzov:
Krajina:
adresa:
telefĂłn:
Vek:
Postavenie:
povolanie:
MesaÄ?nĂ˝ prĂ­jem:
Výťka úveru:
doba trvania:
Ă?Ä?elom tĂ˝chto fondov:

VÄ?aka pĂĄnovi Greg Patrick


Pridať Komentár

Meno:
E-mail:
Spam ochrana:
Ktorý mesiac v poradí je Máj?
©2017 opozemkoch.sk   -   kontakt  -  admin
created by Ján "Gogy" Vodila