Zoznam predpisov
Devízový zákon účinný k 01.05.2013
Exekučný poriadok (účinný k 30.12.2013)
Katastrálny zákon - dôvodová správa
Katastrálny zákon - komentár
Katastrálny zákon (účinný od 01.10.2013)
Metodické usmernenie na ROEP do roku 2006
Metodické usmernenie na ROEP od roku 2006
Metodický návod na vyhotovovanie identifikácie parciel
Občiansky súdny poriadok (č. 99/1963 Zb.) - účinný k 01.06.2013
Občiansky zákonník (účinný k 28.04.2012)
Smernica na spravovanie katastra nehnuteľností č. S 74.20.73.40.00
Správny poriadok (účinný k 13.12.2012)
Stavebný zákon (účínný k 1.9.2012)
Ústava Slovenskej republiky (účinná k 01.06.2013)
Vyhláška č. 157/1996 Z.z, kt. sa vykonáva zákon o niektorých opatreniach...
Vyhláška č. 22/2010 Z.z., kt. sa vydáva Spravovací poriadok pre katastr...
Vyhláška č. 300/2009 Z. z., kt. sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii
Vyhláška č. 31/2003 Z. z. o označovaní ulíc a číslovaní stavieb
Vyhláška č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon
Vyhláška č. 79/1996 Z. z., kt. sa vykonáva kat. zákon - platná do 01.12.09
Zákon o geodézii a kartografii (účinný k 28.04.2012)
Zákon o majetku obcí (účinný k 06.11.2013)
Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku (č. 582/2004 Z. z.)
Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (č. 140/2014 Z. z.)
Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov...(účinný k 1.9.2012)
Zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (č. 180/1995 Z. z.)
Zákon o notároch a notárskej činnosti (č. 323/1992 Zb.)
Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy (č. 220/2004)
Zákon o organizácii miestnej štátnej správy....č. 180/2013 Z. z.
Zákon o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami
Zákon o pozemkových spoločenstvách účinný do 1.5.2013
Zákon o pozemkových spoločenstvách účinný do 1.5.2013 (pôvodná dôvodová správa-r.1995)
Zákon o pozemkových spoločenstvách účinný od 1.5.2013
Zákon o pozemkových spoločenstvách účinný od 1.5.2013 - dôvodová správa
Zákon o pozemkových úpravách...č. 330/1991 Zb.
Zákon o správnych poplatkoch (účinný k 01.06.2013)
Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim (č. 64/1997 Z. z.)
Zákon o vlastníctve bytov a nebyt. priestorov (účinný k 01.07.2013)
©2012 opozemkoch.sk   -   kontakt  -  admin
created by Ján "Gogy" Vodila