Zoznam predpisov
Devízový zákon (účinný k 04.06.2015)
Exekučný poriadok (účinný k 30.12.2013)
Katastrálny zákon - dôvodová správa
Katastrálny zákon - komentár
Katastrálny zákon (účinný od 01.10.2013)
Metodické usmernenie na ROEP do roku 2006
Metodické usmernenie na ROEP od roku 2006
Metodický návod na vyhotovovanie identifikácie parciel
Občiansky súdny poriadok (č. 99/1963 Zb.) - účinný k 01.06.2013
Občiansky zákonník - pôvodná dôvodová správa
Občiansky zákonník (účinný k 23.10.2015)
Smernica na spravovanie katastra nehnuteľností č. S 74.20.73.40.00
Správny poriadok - komentár
Správny poriadok (účinný k 13.12.2012)
Stavebný zákon - pôvodná dôvodová správa
Stavebný zákon (účínný k 1.9.2012)
Ústava Slovenskej republiky (účinná k 01.06.2013)
Vyhláška č. 157/1996 Z.z, kt. sa vykonáva zákon o niektorých opatreniach...
Vyhláška č. 22/2010 Z.z., kt. sa vydáva Spravovací poriadok pre katastr...
Vyhláška č. 300/2009 Z. z., kt. sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii
Vyhláška č. 31/2003 Z. z. o označovaní ulíc a číslovaní stavieb
Vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonáva Stavebný zákon
Vyhláška č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon
Vyhláška č. 79/1996 Z. z., kt. sa vykonáva kat. zákon - platná do 01.12.09
Zákon o geodézii a kartografii (účinný k 28.04.2012)
Zákon o krátkodobom nájme bytu
Zákon o majetku obcí (účinný k 06.11.2013)
Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku (č. 582/2004 Z. z.)
Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (č. 140/2014 Z. z.)
Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (č. 140/2014 Z. z.) - komentár
Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov...(účinný k 1.9.2012)
Zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (č. 180/1995 Z. z.)
Zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva...(č. 180/1995 Z. z.) - komentár
Zákon o notároch a notárskej činnosti (č. 323/1992 Zb.)
Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy (č. 220/2004)
Zákon o organizácii miestnej štátnej správy....č. 180/2013 Z. z.
Zákon o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami
Zákon o pozemkových spoločenstvách (účinný k 16.05.2016)
Zákon o pozemkových spoločenstvách účinný do 1.5.2013
Zákon o pozemkových spoločenstvách účinný do 1.5.2013 (pôvodná dôvodová správa-r.1995)
Zákon o pozemkových spoločenstvách účinný od 1.5.2013 - dôvodová správa
Zákon o pozemkových úpravách...č. 330/1991 Zb.
Zákon o správnych poplatkoch (účinný k 01.06.2013)
Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim (č. 64/1997 Z. z.)
Zákon o vlastníctve bytov a nebyt. priestorov (účinný k 01.07.2013)
©2016 opozemkoch.sk   -   kontakt  -  admin
created by Ján "Gogy" Vodila