Zoznam predpisov
Civilný sporový poriadok (účinný k 16.11.2016)
Devízový zákon (účinný k 04.06.2015)
Exekučný poriadok (účinný k 30.12.2013)
Katastrálny zákon - dôvodová správa
Katastrálny zákon - komentár
Katastrálny zákon (účinný k 15.08.2016)
Metodické usmernenie na ROEP do roku 2006
Metodické usmernenie na ROEP od roku 2006
Metodický návod na vyhotovovanie identifikácie parciel
Občiansky súdny poriadok (č. 99/1963 Zb.) - účinný k 01.06.2013
Občiansky zákonník - pôvodná dôvodová správa
Občiansky zákonník (účinný k 23.10.2015)
Smernica na spravovanie katastra nehnuteľností č. S 74.20.73.40.00
Správny poriadok - komentár
Správny poriadok (účinný k 13.12.2012)
Správny súdny poriadok č. 162/2015 Z. z. (účinný k 30.11.2016)
Stavebný zákon - pôvodná dôvodová správa
Stavebný zákon (účínný k 1.9.2012)
Ústava Slovenskej republiky (účinná k 01.06.2013)
Vyhláška č. 157/1996 Z.z, kt. sa vykonáva zákon o niektorých opatreniach...
Vyhláška č. 22/2010 Z.z., kt. sa vydáva Spravovací poriadok pre katastr...
Vyhláška č. 300/2009 Z. z., kt. sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii
Vyhláška č. 31/2003 Z. z. o označovaní ulíc a číslovaní stavieb
Vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonáva Stavebný zákon
Vyhláška č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon
Vyhláška č. 79/1996 Z. z., kt. sa vykonáva kat. zákon - platná do 01.12.09
Zákon o geodézii a kartografii (účinný k 28.04.2012)
Zákon o krátkodobom nájme bytu
Zákon o majetku obcí (účinný k 06.11.2013)
Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku (č. 582/2004 Z. z.)
Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (č. 140/2014 Z. z.)
Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (č. 140/2014 Z. z.) - komentár
Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov...(účinný k 1.9.2012)
Zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (č. 180/1995 Z. z.)
Zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva...(č. 180/1995 Z. z.) - komentár
Zákon o notároch a notárskej činnosti (č. 323/1992 Zb.)
Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy (č. 220/2004)
Zákon o organizácii miestnej štátnej správy....č. 180/2013 Z. z.
Zákon o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami
Zákon o pozemkových spoločenstvách (účinný k 16.05.2016)
Zákon o pozemkových spoločenstvách účinný do 1.5.2013
Zákon o pozemkových spoločenstvách účinný do 1.5.2013 (pôvodná dôvodová správa-r.1995)
Zákon o pozemkových spoločenstvách účinný od 1.5.2013 - dôvodová správa
Zákon o pozemkových úpravách...č. 330/1991 Zb.
Zákon o správnych poplatkoch (účinný k 01.06.2013)
Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim (č. 64/1997 Z. z.)
Zákon o vlastníctve bytov a nebyt. priestorov (účinný k 01.07.2013)
©2017 opozemkoch.sk   -   kontakt  -  admin
created by Ján "Gogy" Vodila