Žiadosť o zápis stavby so súp. číslom do katastra
Správe katastra v Senci
Hurbanova 21
903 01 Senec


Žiadosť o zápis stavby do operátu katastra nehnuteľností
(§ 46 ods. 3 katastrálneho zákona)Podpísaný...........................................rodený..............................rodné číslo: ...........................
a manželka..........................................rodená..............................rodné číslo: ............................
bytom...................................................................................................................................

žiadame o zápis stavby - rodinného domu


súpisné číslo............, orient. číslo.................., postavenej na pozemku, parcele C-KN č. ........
nachádzajúcej sa v katastrálnom území Blatné a kolaudovanej dňa............................... do katastra nehnuteľností.
(Ak sa nepreukáže inak, podľa § 46 ods. 3 katastrálneho zákona do katastra sa ako vlastník zapíše osoba(y) uvedená v rozhodnutí o určení súpisného čísla.)


V Blatnom dňa 02.03.2012


................................


...............................
(podpisy žiadateľov)

Prílohy:
1.a V prípade zápisu právneho vzťahu k stavbe, ku ktorej kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť po 1. 10. 1976 je prílohou rozhodnutie o určení súpisného čísla

1.b V prípade zápisu právneho vzťahu k stavbe, ku ktorej kolaudačné rozhodnutie alebo užívacie povolenie nadobudlo právoplatnosť do 1. 10. 1976 je prílohou Oznámenie obce, kedy bola stavba skončená, aké jej bolo pridelené súpisné číslo a kto bol jej stavebníkom

2. Kópia z katastrálnej mapy (ak je už stavba zakreslená v mape), alebo geometrický plán
©2017 opozemkoch.sk   -   kontakt  -  admin
created by Ján "Gogy" Vodila